# Health

# Example

# Response: 200 Ok

{
  "status": "ok"
}